top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN POST TRAUMA

 

Website: www.posttrauma.net

E-mail: marina@posttrauma.net

 

Artikel 1: Definities
Post Trauma: Gevestigd in Nijverdal en daar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91522293.

Cliënt: De partij die de opdracht geeft

Opdracht: iedere opdracht van Cliënt aan Post Trauma, ongeacht de manier waarop deze is gegeven.

Overeenkomst: elke overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Post Trauma en Cliënt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn – met uitsluiting van de eventuele Algemene Voorwaarden van Cliënt – van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (inclusief aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten) die met Post Trauma worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien één of meer van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. 

3. Post Trauma is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden, zonder voorafgaand bericht, te wijzigen en/of aan te vullen. De eventuele gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten en op de lopende overeenkomsten. 

Artikel 3: Voorstel, aanbod en aanvaarding 

1. Het voorstel van Post Trauma bestaat uit een vast bedrag per geleverde dienst, wat voor Cliënt voldoende is om een goede beoordeling van het aanbod te maken.

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de overeenkomst. 

 

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht
1. Post Trauma zet zich in om de opdracht naar beste vermogen uit te voeren, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. Post Trauma heeft dan ook een inspanningsverplichting. 

 

Artikel 5: Duur, beëindiging en ontbinding
1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Het betreft een dienstverlening op afroep vanuit Cliënt. De overeenkomst eindigt automatisch indien Cliënt minimaal een jaar geen gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van Post Trauma. 

 2. Het staat Cliënt vrij om de overeenkomst met Post Trauma op elk gewenst moment te beëindigen. 

3. Indien Post Trauma van mening is dat haar dienstverlening onvoldoende aansluit op de hulpvraag van Cliënt, staat het Post Trauma vrij om de dienstverlening aan Cliënt te weigeren. Hierbij kan Post Trauma aan Cliënt een andere hulpverlener adviseren.
4. Cliënt heeft tot 24 uur voor de afspraak de tijd om zijn afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Indien er door Cliënt niet tijdig wordt afgezegd, of Cliënt niet komt opdagen, mag Post Trauma de gereserveerde tijd in rekening brengen.

5. Post Trauma is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, schriftelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosheid, te ontbinden of op te schorten, indien:
-    Cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt

-    Post Trauma na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede redenen geven te vrezen dat Cliënt zijn verplichtingen niet nakomt

-    Indien er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk wordt of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Post Trauma kan worden gevergd.


Artikel 6: Honorarium

1. Alle prijzen van Post Trauma zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2. Alle op de website van Post Trauma genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.  

 

Artikel 7: Betalingen

1. De werkzaamheden worden per sessie gefactureerd. 

2. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden in euro’s op de bankrekening van Post Trauma.

3. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 7 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te

geschieden via een betaallink of op de wijze zoals op de factuur is vermeld.
4. In geval van niet of niet volledige betaling, is Cliënt na het verstrijken van de in het derde lid genoemde termijn van rechtswege in verzuim en heeft Post Trauma, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Cliënt de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 

5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Post Trauma maakt als gevolg van niet-nakoming door Cliënt, komen ten laste van de Cliënt.

6. Indien Cliënt niet geheel aan al zijn verplichtingen aan Post Trauma heeft voldaan, is Post Trauma gerechtigd om haar prestaties op grond van de overeenkomst op te schorten. Post Trauma is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade die door de opschorting ontstaat.

 

Artikel 8: Verplichtingen Cliënt

1. Cliënt stelt Post Trauma in de gelegenheid om de opdracht te verrichten. 

 

Artikel 9: Verplichtingen Post Trauma

1. Post Trauma heeft een beroepsgeheim, wat wil zeggen dat de informatie die gedeeld wordt door Cliënt met Post Trauma niet wordt gedeeld met derden. 


Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Post Trauma is beperkt tot hetgeen uit dit artikel blijkt.
2. Post Trauma is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de

uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan

zorgvuldigheid die in redelijkheid van haar mocht worden verwacht, dan wel opzet of grove schuld.

3. De aansprakelijkheid van Post Trauma is altijd beperkt tot ten hoogste het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ondernemer zal worden uitgekeerd.

4. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige artikellid genoemde

verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid bij een duurovereenkomst beperkt tot een bedrag dat Post Trauma op de laatste factuur in rekening heeft gebracht. 

5. In het geval van overmacht is Post Trauma nimmer aansprakelijk. 

Artikel 11: Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van informatie die vertrouwelijk van aard is.

2. Verplichtingen uit dit artikel blijven onverkort van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 12: Overmacht

1.  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Post Trauma in de nakoming van enige verplichting jegens Cliënt niet aan Post Trauma kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Post Trauma onafhankelijke omstandigheid, waardoor:

- de nakoming van zijn verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd

- of de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Post Trauma kan worden verlangd.

Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, ziekte van Marina van Walsum Rossi.

2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Post Trauma niet aan haar verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Post Trauma niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Post Trauma is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Post Trauma als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 13: Privacy
1. Post Trauma is op grond van de wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk voor de naleving van deze wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de geleverde diensten ligt bij Post Trauma.

 

Artikel 14: Klachten

1. Klachten met betrekking tot de werkzaamheden of facturen van Post Trauma dienen door Cliënt binnen één maand na hetgeen waarover Cliënt reclameert schriftelijk gemotiveerd aan Post Trauma kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van alle rechten welke Cliënt in verband hiermede zowel in als buiten rechte had kunnen doen gelden.

2. Een klacht schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op.

Artikel 15: Vervaltermijn 

1. Alle mogelijke aanspraken van Cliënt jegens Post Trauma vervallen binnen een maand, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Cliënt bekend waren of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn, doch in ieder geval één jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de desbetreffende opdracht.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en rechter 
1. Op de rechtsverhoudingen tussen de Cliënt en Post Trauma is Nederlands recht van toepassing. 
2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de rechtbank in de regio waar Post Trauma is gevestigd. Niettemin heeft Post Trauma het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Cliënt voor te leggen. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn in verschillende talen opgesteld. De Nederlandse tekst prevaleert in geval van verschil tussen de Nederlandse versie en een versie gesteld in een andere taal.

bottom of page